Lamminrahkan yleiskaava

Tausta: avoin kilpailu 2009, 1. palkinto
Tyyppi: osayleiskaava ja viitesuunnittelu, maisemaselvitys ja -suunnittelu, hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, laatukäsikirja
Status: suunnitelmat valmistuneet
Suunnitteluaika: 2011–2015
Sijainti: Lamminrahka, Kangasala
Laajuus: 100 000 m² asumista (330 ha)
Tiimi: Vesa Humalisto (pääsuunnittelija), Anna-Kaisa Aalto, Sami Heikkinen, Antti Lehto, Ville Mellin, Miika Vuoristo
Yhteistyö: Ramboll Finland, WSP Finland, Egnahem

Suunnittelimme uuden yleiskaavan herkän luonnonympäristön ehdoilla.

Sijainti

Lamminrahka sijaitsee Kangasalla Tampereen rajalla.

Lähtökohta

Tehtävänä oli suunnitella uusi yleiskaava, joka ottaa huomioon alueen luonnonympäristön. Lähestyimme suunnittelutehtävää maisema-analyysillä, jolla havainnollistettiin maiseman eri tekijöitä ja ominaispiirteitä.

Sekä kaupunki että luonto

Ekosysteemin joustavuus on säilytetty. Kytkeytynyt viheralueiden verkosto palvelee sekä ihmistä että luontoa.

Luonne ympäristöstä

Tarkoin luonnonympäristöön sijoitettu kaupunkiverkosto mahdollistaa ainutlaatuisten ja luonteikkaiden asuinalueiden suunnittelun.

Hyvät yhteydet

Alue ja sen palvelut ovat hyvin saavutettavissa pyörällä ja kävelyreittejä pitkin.

Pinnalla hulevedet

Hulevesien hallinta on suunniteltu ehkäisemään rakentamisesta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset läheiseen luonnonsuojelualueeseen. Valumavesiä hyödynnetään positiivisena ja kaupunkikuvaa elävöittävänä resurssina ekologisesti kestävällä tavalla.

Projektia on käytetty kansainvälisesti esimerkkinä maisemaa huomioivasta yleiskaavasuunnittelusta.