30.9.2022

Selvitys purkukartoitusten kehittämisestä arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta

INARO toteutti kesällä 2022 selvityksen purkukartoitusten kehittämisestä Helsingin Kiertotalousklusterille. Selvityksen tavoitteena oli arvioida purkukartoitusta arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta sekä selvittää, onko purkumateriaaleista tunnistettavissa toistuvia rakennusosien virtoja, joilla olisi korkea uudelleenkäyttöpotentiaali. Selvityksen aineistona oli purkukartoituksia ja purkumateriaalikoonteja helsinkiläisistä kouluista, päiväkodeista ja toimistorakennuksista.

Aineistosta selvisi, että purkukartoitukset palvelevat nykyisellään arkkitehtisuunnittelua hyvin rajallisesti. Purkukartoituksia voitaisiin täydentää tarkemmalla kuvauksella uudelleenkäyttöön soveltuvista rakennusosista, rakennepiirustuksilla, rakennetyypeillä ja valokuvilla purettavasta kohteesta. Ainestosta ei tunnistettu uudelleenkäyttöön soveltuvien rakennusosien toistuvia virtoja tavoitellussa laajuudessa. Uudelleenkäyttöön katsotaan tällä hetkellä soveltuvan vain ikkunoiden, ovien ja kiintokalusteiden kaltaisia täydentäviä rakennusosia, ja kantava runko ohjataan kierrätykseen.

Tuloksista tarkemmin ja selvityksen pohjalta syntyneistä suosituksista voi lukea hankkeen loppurarportista. Helsingin Kiertotalousklusteri hyödyntää selvityksen tuloksia yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestettävässä opiskelijakilpailussa, jossa tavoitteena on suunnitella liikuntatoimelle varastotiloja uudelleenkäytettävistä rakennusosista.